Názvosloví

Varování: Diskuse o genderu a nebinárství bývají zmatečné, protože některé pojmy z této domény se dodnes vyvíjejí a lidé je potřebují používat ve významu, v němž se je naučili, čímž se dostávají do konfliktu s myšlením osob, jež se je naučily vykládat jinak. Tento výklad genderového názvosloví si neklade za cíl vyložit všechny významy, v nichž jsou jednotlivé pojmy používány, ale poskytnout ucelený a konzistentní systém definic umožňující nad genderem uvažovat a pochopit jeho nejdůležitější aspektyduchu kulturního materialismu.

Pohlaví

pohlaví — Víceznačný pojem, především soubor materiálních vlastností hmotného těla souvisejících s jeho rolí v pohlavním rozmnožování (včetně projevů pohlavního dimorfismu). Některé takto označované kategorie jsou spojité, jiné diskrétní. Jde-li o pohlaví lidského těla („pohlaví člověka“), rozeznáváme především:

  • primární pohlaví — Varianta vnějších pohlavních orgánů (ve skutečnosti spojitá veličina, ale obvykle je uvažováno jako diskrétní). Přirozeně může být: mužské, ženské nebo intersexuální, po vnějším zásahu může být tělo i bez primárního pohlaví.
  • vnitřní pohlaví — Primární pohlavní znaky kromě vnějších pohlavních orgánů (např. přítomnost dělohy, stavba kostry apod.).
  • sekundární pohlaví — Pohlavní znaky těla vyvíjející se na základě působení pohlavních hormonů (spojitá veličina). Obvykle je rozeznáváno pohlaví ženské, androgynní a mužské, ale jako spojitá veličina může být i „někde mezi“. Těsně po narození je sekundární pohlaví každého člověka androgynní. (Možná je ještě potřeba rozlišit pohlaví „dětské“ od „androgynního“.)
  • chromozomální pohlaví — Sada pohlavních chromozomů v buňkách (diskrétní veličina). Může být: XX, XY, X, XXX, XXY atd.
  • plodnost — Dlouhodobá (ale ne trvalá) schopnost organismu příležitostně se účastnit pohlavního rozmnožování, obvykle není považována za druh pohlaví, ale technicky vzato jím je. Jde o diskrétní, ale obtížně určitelnou veličinu; plodnost může být: ženská, mužská či žádná (takové tělo se označuje jako neplodné). Těsně po narození je tělo člověka vždy neplodné a plodným se stává až v průběhu života.

Zatímco v dosud zažitém pojetí genderu převládalo pojetí pohlaví jako primárního pohlaví, s čerstvým pojetím genderu se vyplácí začít upřednostňovat sekundární pohlaví, protože používání tohoto slova v ostatních významech bez bližšího upřesnění je zpravidla zdrojem nepochopení, nedorozumění a nespravedlnosti (viz případ Marie José Martínez-Patiño), nemluvě o použití nesprávném.

připsané pohlaví — První úřední pohlaví člověka (těsně po narození); připsané pohlaví se zpravidla určuje podle rodného pohlaví a na rozdíl od úředního pohlaví se během života nemění. Nejde o pohlaví v pravém slova smyslu.

rodné pohlaví — Primární pohlaví člověka těsně po jeho narození. V angličtině se používají zkratky AMAB pro rodné pohlaví mužské a AFAB pro rodné pohlaví ženské; pro rodné pohlaví intersexuální zkratku neznám.

úřední pohlaví — Zápis o pohlaví člověka v matrice a jiných registrech, může se změnit, zpravidla v souvislosti s přerodem. Nejde o pohlaví v pravém slova smyslu.

Gender

gender — Neustálený odborný termín označující psychologické a sociální aspekty člověka přímo související s pohlavím jeho těla, ale obvykle v kontrastu s ním. Tento termín je používán v různě širokých významech, což vede k nedorozuměním; je používán jako:

1. (nejužší význam) jen společenská nadstavba pohlaví;

2. jen psychologická nadstavba pohlaví (prakticky synonymum k genderové a genderoidní identitě);

3. psychologická a společenská nadstavba pohlaví dohromady;

4. (nejširší význam) pohlaví samotné a jeho psychologická a společenská nadstavba.

Mezi biologickými projevy pohlaví a psychickými a sociálními projevy genderu lze stanovit jasnou hranici; např. to, že vám rostou vousy, je projev pohlaví, zatímco to, že si je holíte, je projev genderu. Hormony, jež dostává člověk do těla uměle, jsou projevem genderu (protože jsou vytvořené vůlí člověka), ale změny těla jimi vyvolané už jsou projevem pohlaví (protože vznikají biologickým růstem). V případě obřízky je pohlavní orgán projevem pohlaví, ale zásahy do něj jsou projevem genderu, protože jejich podoba je určena lidskou vůlí. (Poznámka: zjistit, zda pohlavně diferencované reflexy patří k pohlaví, nebo k genderu.)

genderová identita — Vnitřní postoj člověka k těm genderovým rolím, v něž věří a jež chápe. Zpravidla je založený a podmíněný hlubokým psychickým pocitem vyvinutým v dětství (tzv. „sexuální identifikace“) nebo jeho absencí. Svoji genderovou identitu, jak ji člověk chápe, pak promítá do svých vztahů k ostatním lidem, méně často ji místo toho může skrývat a předstírat jinou genderovou identitu. Od genderové identity jako vnitřního postoje je nutno odlišit její název.

genderoidní identita — Metaforická identita příbuzná genderové, ale nevztahující se k genderovým rolím nebo se vztahující k genderovým rolím, jež daná společnost neuznává. Genderoidní identity jsou zřejmě stejně skutečné jako genderové a hnutí LGBTQIA+ je jako genderové uznává, od genderových identit se však liší některými vlastnostmi. Ne všechny metaforické identity jsou genderoidní — metaforické identity, jež se metaforou vyjadřují (alespoň částečně) k uznávaným genderovým rolím, jsou genderové.

genderová prezentace — Aspekty vzhledu a chování osoby, jež její sociální okolí považuje za genderově diferencované a odhaduje podle nich genderovou roli, jež osoba v danou chvíli hraje, nebo její genderoidní identitu.

genderová role — Soubor genderově diferencovaných humanoidních projevů (performancí) stvrzujících domnělou příslušnost osoby k jedné ze sad genderových stereotypů definovaných a uznávaných společností (v případě západní společnosti k mužství, ženství či nebinárství).

Ostatní pojmy

androgynita — Jakýkoliv soubor duševních nebo tělesných vlastností vzniklý jako směs ženství a mužství (bez genderové role), kde ani jedno z nich výrazně nepřevažuje.

biologický muž — Muž s tělem, jehož sekundární pohlaví je mužské. Na primárním, vnitřním a rodném pohlaví nezáleží. Tento pojem se zvlášť vymezuje vůči mužům ženského sekundárního pohlaví.

biologická žena — Žena s tělem, jehož sekundární pohlaví je ženské. Na primárním, vnitřním a rodném pohlaví nezáleží. Tento pojem se zvlášť vymezuje vůči ženám mužského sekundárního pohlaví.

cisgender osoba (cisgenderová osoba) — Osoba, jež má rodné pohlaví, ale není transgenderová.

dvojgenderismus (gender binary) — Názor, zvyk či víra, že jen dvě vzájemně neslučitelné a protikladné genderové identity (zpravidla ženská a mužská) jsou platné a společensky přijatelné a že každý člověk se musí jednou z nich ztotožnit.

(genderová) dysforie — Psychická porucha projevující se výrazným nepohodlím (nespokojeností, úzkostí, pocitem neštěstí, popř. depresí) způsobeným rozporem mezi sebepojetím osoby a jejím tělem či očekáváními na něho kladenými. Konkrétní projevy se zpravidla dělí do těchto tří skupin:

  • tělesná dysforie — Nepohodlí z konkrétních vlastností těla (např. z absence penisu).
  • sociální dysforie — Nepohodlí z genderově diferencovaného zacházení (např. nutnosti chodit na genderově segregované záchody nebo genderově diferencované zákazy vstupu).
  • dysforie z neporozumění — Nepohodlí z toho, že druhé osoby na člověka nahlížejí s očekáváními, s nimiž se člověk neztotožňuje (např. že předpokládají, že bude agresivní nebo že je bude chtít okrást).

genderhledající (hledající, questioning) — Speciální popis genderové identity, jehož využívají osoby, jež si nejsou jisté svojí genderovou či genderoidní identitou a chtějí po svém okolí, aby jim umožnilo s ní experimentovat.

genderkvír (genderqueer) — Matoucí pojem, jež znamená dvě různé věci v závislosti na tom, zda je použit jako pojem nebo k popisu genderové identity. Jako pojem může (a měl by) být nahrazen označením „nebinární osoba“.

genderové udání/udat něčí gender (out someone) — Vážně míněné slovní popsání cizí genderové identity nějakému kolektivu nebo veřejně, případně šíření původního názvu genderové identity skupinám osob, jimž neměla osoba v úmyslu tento název sdělit.

heteronormativita — Názor, zvyk či víra, že některé druhy vztahů (zejména erotické, romantické a sexuální) mají vznikat především mezi mužem a ženou (popř. mezi dospělým člověkem mužského primárního pohlaví a dospělým člověkem ženského primárního pohlaví).

intersexuax (intersexuál/ka) — Člověk, jehož rodné pohlaví je intersexuální. Odborný lékařský termín je pseudohermaprodithe.

misgenderování (misgendering) — Projevy genderově diferencovaného chování vůči osobě s genderovou identitou, jež neodpovídají tomu, jaké formy genderově diferencovaného chování daná osoba na základě své genderové identity a svého rozhodnutí akceptuje. Nejčastěji je příčinou chybné rozpoznání genderové role nebo přesvědčení, že genderová role má být určena sekundárním (či jiným) pohlavím. Osobu, jež akceptuje jakýkoliv druh genderově diferencovaného chování, nelze misgenderovat.

nebinární osoba — Každá osoba způsobilá mít genderovou identitu s výjimkou těch, jež se stoprocentně a dlouhodobě stotožňují jen a pouze s mužskou nebo ženskou genderovou rolí (jen s jednou z nich) a nehlásí se k žádnému názvu genderoidní identity.

nebinární člověk — nebinární osoba jsoucí člověk (tzn. ne třeba démon, elf, trpaslík apod.)

nebinárství — Vlastnost osoby značící vědomé částečné nebo úplné odmítnutí ztotožnit se stoprocentně a dlouhodobě jen s ženstvím nebo jen s mužstvím. Nebinárství se s ženstvím ani s mužstvím nevylučuje, protože narozdíl od nich je dobrovolné.

nonbinarismus — Společné mezinárodní podhnutí feminismu a LGBTQIA+ usilující o uznání třetí genderové role především pro lidi s androgynní či extravagantní genderovou prezentací a osoby jinak genderově non-konformní a její následné efektivní zrovnoprávnění, aby takoví lidé nepůsobili znechucení na záchodech, nebyly jim upírány služby, byli realisticky reprezentováni ve filmech apod.

proplouvání (podzpůsobení se, passing) — Tiché povrchní přijetí okolím předpokládané genderové identity. U translidí před přeměnou nebo o přeměnu neusilujících se tím obvykle rozumí hraní genderové role odpovídající jejich sekundárnímu pohlaví, u translidí po přeměně to, že okolí rozpozná preferovanou genderovou roli osoby bez znalostí o její genderové identitě.

(pohlavní) přeměna (přerod, přechod, pohlavní/tělesná tranzice, bodily transition) — Proces změn sekundárního pohlaví na základě uměle dodávaných pohlavních hormonů nebo proces jejich zpětné změny po přerušení umělého dodávání pohlavních hormonů (zpětný přerod, detranzice, detransition). Zahrnuje také chirurgické změny měnící primární pohlaví člověka; pouhá operace prsů (např. vložení prsních implantátů) se jako přeměna nepočítá.

přespohlavní tělo — Tělo po přeměně, jehož sekundární pohlaví je nutno udržovat umělým dodáváním pohlavních hormonů.

romantická identita — Jak osoba pojímá a popisuje svoji romantickou orientaci; romantická identita nemusí romantickou orientaci vystihovat pravdivě ani úplně.

romantická orientace — Trvalé psychické zaměření člověka ve vyhledávání romantických prožitků s určitými druhy lidí či jevů. Je psychickým základem pro romatické identity.

sexuální identita — Jak osoba pojímá a popisuje svoji sexuální orientaci; sexuální identita nemusí sexuální orientaci vystihovat pravdivě ani úplně.

sexuální orientace — Trvalé psychické zaměření sexuality člověka na určité druhy objektů, jevů či prožitků, jež dané osobě působí sexuální vzrušení. Je nedobrovolným psychickým základem pro sexuální identity.

transgender osoba (transgenderová osoba) — Osoba, jež: 1) má rodné pohlaví ženské nebo intersexuální a odmítá se alespoň částečně ztotožnit s ženstvím; 2) má rodné pohlaví mužské nebo intersexuální a odmítá se alespoň částečně ztotožnit s mužstvím.

transčlověk — Transgender člověk.

transmuž — Transgender člověk jsoucí muž.

transsexuax (transsexuál/ka) — V minulosti označovalo transčlověka po přeměně nebo o přeměnu usilujícího, dnes je v tomto významu považováno za zastaralé, protože většina transgenderových nepotřebuje přeměnu, ale žít v jiné genderové roli nebo genderové role střídat.

transžena — Transgender člověk jsoucí žena.

vyznání genderu (coming out of the closet, coming out) — Vážně míněné slovní popsání (zpravidla nazvání) své genderové či genderoidní identity sociálnímu okolí nebo veřejnosti.

zaparaváněnu (za zástěnou, closeted) — Skrývající (zpravidla ze strachu či ohleduplnosti) genderovou, genderoidní, romantickou či sexuální identitu neslučitelnou s tou, jež osoba předpokládá nebo ví, že je u ní okolím předpokládána.

zavržené jméno (dead name) — Jméno, jež transčlověk dostal od rodičů či od státu a rozhodl se ho zavrhnout, zpravidla proto, že je v rozporu s jeho genderovou identitou. Rozhodnutí zavrhnout svoje jméno je odvolatelné, proto jednou zavržené jméno se může stát znovu platným.

ženství/mužství (feminita/maskulinita) — Soubor duševních nebo tělesných vlastností a vzorců chování tradičně očekávaných společností od žen/mužů, zpravidla (ale ne nutně) v kombinaci s ženskou/mužskou genderovou rolí. Ženství/mužství nespojuje osobu s jinými osobami — např. tzn. to, že jste ženskau (femininní), neznamená, že byste se asociovalu s ženami.

Vybrané popisy genderových identit

Poznámka: genderová identita má individuální a společenskou složku; individuální složka se vztahuje k psychologickým vlastnostem a duševním schopnostem člověka, zatímco společenskou složkou se osoba hlásí k dalším stejně se identifikujícím osobám. Přítomnost společenské složky znamená, že popis genderové identity musí být prezentován přesně a nemůže být nahrazen jiným popisem se stejným významem, protože ten už by nespojoval osobu s těmi stejnými osobami. (Může však být nahrazen některým ze zastřešujících pojmů.) Je to podobný princip jako o voličixi jedné politické strany nemůžete říci, že je voličix druhé politické strany, ani když má ta druhá strana přesně stejný politický program. Politická strana (stejně jako popis genderové identity) totiž není definována jen svým programem, ale také skupinou osob.

agender — „necítím žádnou genderovou identitu“ nebo „moje genderová identita je neutrální a nic neznamená“

genderfluid (gender fluid) — „moje prožívání genderové identity se občas změní“ (interval mezi změnami bývá obvykle od „několikrát za den“ po „jednou za několik měsíců“ a nemusí být pravidelný)

muž/žena — „stoprocentně a dlouhodobě se ztotožňuji s mužstvím/ženstvím“

nebinární — „nejsem žena ani muž“

nebinární žena/muž — „ztotožňuji se s ženstvím/mužstvím částečně“ (Pozor! Nebinární žena není žena a nebinární muž není muž. K tomu, aby jí/m byla, by se musel/a s ženstvím/mužstvím ztotožnit zcela.)

Vybrané sexuální, romantické a kombinované identity

aromantix (aromantik/ice) — (romatická identita) Osoba, jež nevyhledává romantické vztahy s lidmi.

asexuax (asexuál/ka) — (sexuální identita) Osoba, jež nepovažuje za sexuálně atraktivní žádné lidi.

bisexuál/ka — (sexuální identita) Osoba považující za sexuálně atraktivní osoby s těly přinejmenším ženského a mužského sekundárního pohlaví.

gay — (kombinovaná sexuální identita) Nežena považující za sexuálně atraktivní osoby stejného sekundárního pohlaví.

heterec — (kombinovaná sexuální identita) Nežena považující za sexuálně atraktivní osoby s těly ženského sekundárního pohlaví.

hetera — (kombinovaná sexuální identita) Nemuž považující za sexuálně atraktivní osoby s těly mužského sekundárního pohlaví.

lesba — (kombinovaná sexuální identita) Nemuž považující za sexuálně atraktivní osoby stejného sekundárního pohlaví.

pansexuál/ka — (sexuální identita) Osoba považující za sexuálně atraktivní některé či všechny lidi bez ohledu na jejich sekundární pohlaví.